Boma Coating, Quinten Matsyslaan 59, Eindhoven 5642 JC 040 - 281 81 89

Privacy beleid

Dit is het privacy beleid van Boma Coating B.V. en gelieerde ondernemingen. In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de door ons aangeboden diensten kunnen worden verwerkt. We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Dit privacy beleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele beleid treft u altijd aan. Dit is het privacy beleid, versie 2018 van d.d. 25 april 2018. Het privacy beleid treft u aan op onze website.
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit beleid genoemd.

Gegevens die we verzamelen
We verzamelen gegevens op de volgende manieren:
a. Gegevens die u ons aanlevert.
b. Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

Verwerking van persoonsgegevens
Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.
1. Indien contact wordt opgenomen met onze organisatie (per telefoon, e-mail of via onze website) verwerken wij de naam en de contactgegevens zodat contact met u kan worden opgenomen om uw (aan)vraag te behandelen en te beantwoorden.
2. Van onze opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en derden verwerken wij de voor- en achternaam, geslacht en contactgegevens (e-mail, telefoonnummer) van contactpersonen zodat we met deze personen contact kunnen opnemen om een overeenkomst uit te voeren. Eventueel verwerken wij ook de functie en afdeling van deze personen zodat wij weten met welke persoon wij contact moeten opnemen aangaande bepaalde onderdelen van de overeenkomst.
3. We verwerken de naam en contactgegevens van contactpersonen in ons CRM Relaties ten behoeve van goede bedrijfsvoering.
4. In onze administratie en facturatie kunnen wij namen en contactgegevens van contactpersonen verwerken. Dit doen wij zodat met de juiste personen contact kan worden opgenomen aangaande administratie en facturatie.
5. Boma werkt B2B. Indien bij uitzondering aan een particulier geleverd wordt, worden de naam en adresgegevens van de particulier verwerkt om zorg te dragen voor uitvoering van de overeenkomst.
6. Boma verwerkt een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van de website te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor eventueel Cookies en/of Google Analytics. We kunnen hiervoor verwerken het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
7. U kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor uw naam en e-mailadres.
8. Wanneer u bij ons solliciteert worden uw gegevens uiterlijk 4 weken na einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien we uw gegevens graag in ons dossier bewaren krijgt u hiervan van ons een bericht. Deze gegevens mogen we vervolgens maximaal een jaar bewaren, waarna ze worden verwijderd.
9. Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Gronden en doelen
Boma verwerkt bij haar dienstverlening persoonsgegevens in het kader van de uit te voeren overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht en/of doormiddel van uitdrukkelijke toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang (zoals goede bedrijfsvoering).

Derden
Boma verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. Bij het verrichten van de dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat Boma voor de verwerking derden inschakelen.
Boma zal verder alleen gegevens met derden delen indien Boma dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is, of wanneer opdrachtgever toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.
Persoonsgegevens worden door Boma niet doorgegeven buiten de EU. Mocht dat in de toekomst wel het geval worden, zal de beveiliging van de persoonsgegevens passend zijn, zie hier verder voor ‘beveiliging’.

Beveiliging
Boma treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaren van gegevens
Boma zal persoonsgegevens bewaren zolang de overeenkomst voortduurt en daarna zolang commercieel redelijk is.

Privacy rechten
Personen kunnen verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering, aanvulling en rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit van persoonsgegevens. Ook kan een persoon bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Een verzoek dient per e-mail aan Boma kenbaar worden gemaakt via info@bomacoating.nl T.a.v. mevrouw Molenaar. Op een dergelijk verzoek ontvangt u binnen 4 weken een reactie. Bij uw verzoek dient u een kopie legitimatie te voegen, hierbij moet u uw foto, nationaliteit, BSN en documentnummer onherkenbaar maken. Indien een verzoek onredelijk is, mag een verzoek geweigerd worden, u ontvangt hiervan dan bericht.

Boma Coating B.V.
Quinten Matsyslaan 59
5642 JC Eindhoven

KVK 17069139
info@bomacoating.nl
040 281 81 89